Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.


Số hồ sơ:

T-BDI-132120-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Khoa học & Công nghệ

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động khoa học và công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 68 Lê Duẩn - TPQN

2.

Bước 2:

Tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ có ký nhận giữa các bên (đối với hồ sơ đã hoàn chỉnh).

3.

Bước 3:

Thẩm định hồ sơ

4.

Bước 4:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho tổ chức, cá nhân theo thời gian quy định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Báo cáo chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có).

2.

- Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có thẩm quyền.

Số bộ hồ sơ:

02 bộ


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1): Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(2)

  • Luật Khoa học và công nghệ
  • Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tỉnh(1)

  • Quyết định 459/QĐ-UBND ngày 02/8/2007 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh BÌnh Định.

 

   Thời tiết