Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Sau 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Trường THCS tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn Bộ quy định, báo cáo kết quả với UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2:

UBND xã, phường, thị trấn xét các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nếu thấy trường THCS đã đạt chuẩn thì Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn làm văn bản đề nghị UBND cấp huyện, thành phố tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá .

Bước 3:

Đoàn kiểm tra cấp huyện, thành phố ( gồm đại diện các ngành, cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp huyện, TP. chỉ định ) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, phường, thị trấn; báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện, TP.
- Nếu các tiêu chuẩn đạt yêu cầu thì Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

Bước 4:

Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định ) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, TP; báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
- Nếu trường THCS đạt chuẩn ở mức độ nào thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

Bước 5:  
Bước 6:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Báo cáo của nhà trường về quá trình xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn.

2

Văn bản đề nghị kiểm tra thẩm định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch UBND cấp huyện ký đối với trung học cơ sở
3 Biên bản kiểm tra trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
4  
5  
6  

Số bộ hồ sơ                2 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Biên bản kiểm tra trường trung học đạt chuẩn quốc gia theo 5 tiêu chuẩn quy định

Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết