Công bố hợp chuẩn sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (sau đây gọi tắt là CBHC)

 

Số hồ sơ:

T-BDI-030198-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định - Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá sự phù hợp của đối tượng CBHC và lập hồ sơ CBHC theo quy định.

2.

Bước 2:

Đăng ký bản CBHC: Nộp bản CBHC tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

3.

Bước 3:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét sự phù hợp của bản CBHC

4.

Bước 4:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra thông báo tiếp nhận CBHC.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Bản Công bố hợp chuẩn (theo mẫu);

2.

-Kế hoạch kiểm soát chất lượng (theo mẫu);

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

-Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng

Quyết định số 24/2007/QĐ-BKH...

2.

-Mẫu bản công bố hợp chuẩn.

Quyết định số 24/2007/QĐ-BKH...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

  • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”

 

   Thời tiết