Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên

Thông tin

Lĩnh vực

Thi và tuyển sinh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, BT THPT nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp theo quy định cho các trường. Các trường THPT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, BT THPT ( sau đây gọi tắc là THPT) theo qui định của Bộ GD&ĐT .

Bước 2:

Nộp danh sách các thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (kèm theo hồ sơ) tại phòng KT&QLCLGD.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

Bước 3:

- Các trường THPT nhập danh sách thí sinh dự thi (theo chương trình quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.
- Nộp đĩa có file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và danh sách có xác nhận của Hiệu trưởng.

Bước 4:

Sở GD-ĐT phân bổ thí sinh vào các Hội đồng coi thi, xếp phòng thi, đánh số báo danh, in Danh sách thí sinh dự thi theo từng Hội đồng coi thi và chuyển giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi tại Sở GD&ĐT.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đối với giáo dục thường xuyên:
- Đơn xin dự thi;
- Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính);
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bản chứng thực);
- Các giấy tờ liên quan đến điểm ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Điều 34 của Quy chế này. Các giấy tờ này nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng điểm ưu đãi.

2

Trường THPT: nộp cho Sở GD-ĐT
- Danh sách và các loại giấy tờ của thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.
- Đĩa có chứa file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT..
- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT.
3  
4  
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ              1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết