Thủ tục giải quyết đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo đúng qui định pháp luật)

Thông tin

Lĩnh vực

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

1 tuần

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bằng

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trần Phú Quay Nhơn .
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

Bước 3:

Nhận bản sao văn bằng đã được điều chỉnh tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định .

Bước 4:

 

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin chỉnh văn bằng tốt nghiệp nêu rõ ràng cụ thể lý do và nội dung xin điều chỉnh.

2

Bản sao (công chứng) Quyết định cho cải chính hộ tịch (hoặc Quyết định hủy bỏ khai sinh nếu sử dụng 2 khai sinh của UBND cấp huyện, thị, thành phố) hoặc Quyết định cho bổ sung ngày tháng sinh của UBND cấp xã, phường.
3 Bản sao khai sinh (nội dung đã được cải chính theo Quyết định của UBND).
4 Bản chính bằng tốt nghiệp
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ              1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết