Bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm hại.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động-TB&XH

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
Xác nhận theo đơn đề nghị của đối tượng

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

UBND phường, xã, thị trấn chuyển hồ sơ lên phòng LĐ-TB&XH huyện xem xét, thẩm định và trình UBND huyện giải quyết.

Bước 3:

Khi Huyện ra quyết định gửi về xã, xã sẽ mời đối tượng đến nhận quyết định.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn tố cáo;

2

Giấy khai sinh;

3

Văn bản xác nhận của cơ quan y tế về tình trạng xâm hại (nếu có);

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  
   Thời tiết