Đăng ký đổi tên hợp tác xã

Thông tin

Lĩnh vực

Kế hoạch và Đầu tư

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh
20.000 đồng
 Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hướng dẫn người đại diện Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của HTX hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của văn phòng UBND các huyện, thành phố; thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)
Công chức bộ phận một cửa tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.
Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính-Kế hoạch giải quyết.

Bước 3:

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính-Kế hoạch trả kết quả cho bộ phận một cửa. Người đại diện cho HTX cầm giấy biên nhận đến bộ phận 1 cửa, phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại UBND các huyện, thành phố, thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu HTXTB -2)

2

- Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi tên hợp tác xã

3

- Quyết định của Ban Quản trị về việc thay đổi tên hợp tác xã

4

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Số bộ hồ sơ:       01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Thông báo về đăng ký kinh doanh Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã theo quy định  Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết