Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thông tin

Lĩnh vực

Nội vụ

Tôn giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Nội vụ huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức tôn giáo chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố.

Bước 2:

Phòng Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ nếu hợp lệ, không hợp lệ thì trả lại tổ chức Tôn giáo.

Bước 3:

Tổ chức Tôn giáo nhận văn bản chấp thuận của UBND huyện, thành phố.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

Số bộ hồ sơ:       01 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (Mẫu M 18 )  Nghị định của chính phủ số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  
   Thời tiết