Sáp nhập, chia tách trường mầm non

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng GD-ĐT huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 50 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phòng giáo dục –đào tạo vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ văn phòng kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ, đúng thực tế, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật thì đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nếu xét thấy không đúng quy định, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 3:

Phòng giáo dục-đào tạo trình Chủ tịch UBND huyện, TP xem xét ra Quyết định thành lập.

Bước 4:

Sau khi có Quyết định, phòng giáo dục-đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ trình về Đề án cho phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường, nhà trẻ; Dự thảo Qui chế hoạt động của trường, nhà trẻ;

2

Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

3

Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

4

Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường, nhà trẻ;

5

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện (nếu có);
6 Hồ sơ nhân sự:
+ Danh sách (dự kiến) kèm theo Sơ yếu lí lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
+ Danh sách kèm hồ sơ lí lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên nhân viên, bản cam kết thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Số bộ hồ sơ:       02 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Hồ sơ nhân sự:
+ Danh sách (dự kiến) kèm theo Sơ yếu lí lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
+ Danh sách kèm hồ sơ lí lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên nhân viên, bản cam kết thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.
 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 ban hành Điều lệ trường mầm non

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết