Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng GD-ĐT huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 50 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phòng giáo dục –đào tạo vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ văn phòng kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ, đúng thực tế, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật thì đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nếu xét thấy không đúng quy định, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 3:

Phòng giáo dục-đào tạo trình Chủ tịch UBND huyện, TP xem xét ra Quyết định thành lập.

Bước 4:

Sau khi có Quyết định, phòng giáo dục-đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Tờ trình về đề án sáp nhập, chia tách và dự thảo Quyết định về sáp nhập, chia tách;

2

Đề án về sáp nhập, chia tách trường Tiểu học;

3

Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

4

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

Số bộ hồ sơ:       02 (bộ)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Trường Tiểu học tư thục được UBND huyện cho phép sáp nhập, chia tách trường Tiểu học khi bảo đảm các điều kiện sau:
- Vì quyền lợi học tập của học sinh;
- Phù hợp với qui hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục;
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên;
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1 Không  

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết