Thông báo công nhận Nội quy lao động

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý các KCN Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý các KCN Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý các KCN Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo công nhận về việc đăng ký Nội quy lao động

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Ban quản lý các KCN – số 65 Tây sơn, Quy Nhơn. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho doanh nghiệp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN khai lại cho đầy đủ

Bước 2:

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp nhận và trả kết quả (kèm hồ đăng ký Nội quy lao động của DN) sang phòng Quản lý doanh nghiệp - Xuất nhập khẩu để kiểm tra.

Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp - Xuất nhập khẩu kiểm tra nội dung và sự phù hợp của hồ sơ theo các quy định hiện hành
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì làm thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ , kiểm tra nội dung, làm thông báo công nhận.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì chuyển trả cho Bộ phận 1 Cửa để hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung lại những điều khoản chưa phù hợp với quy định.

Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối:
- Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì ký nháy vào thông báo công nhận, trình cho lãnh đạo Ban ký thông báo
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu chuyên viên theo dõi xem xét lại và chuyển lại cho Bộ phận 1 cửa.

Bước 3:

Chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo Ban ký duyệt cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Văn bản đăng ký Nội quy lao động

2

Quyết định của giám đốc doanh nghiệp về việc ban hành Nội quy lao động
3 Nội quy lao động của doanh nghiệp xây dựng
4 Các văn bản quy định của doanh nghiệp có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết