Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trước khi DN họp đại hội cổ đông.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cử đại diện dự họp

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập. Ít nhất 3 ngày trước khi họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ hợp lệ cho phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn yêu cầu giám sát họp Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập

Bước 2:

Sau khi xem xét hồ sơ, nếu đúng quy định, phòng ĐKKD cử đại diện giám sát trình tự, thủ tục tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc chương trình họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Một ngày sau khi bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông, đại diện Phòng đăng ký kinh doanh có báo cáo bằng văn bản về kết quả giám sát cuộc họp, nhận định về tính hợp pháp của trình tự, thủ tục tiến hành họp.
   
 

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Văn bản đề nghị giám sát họp Đại hội đồng cổ đông, ít nhất phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
• Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty;
• Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
• Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, gồm họ và tên (đối với cá nhân), tên và địa chỉ trụ sở chính (đối với pháp nhân), số cổ phần phổ thông và tỷ lệ sở hữu, ngày và số đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông;
• Lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, thời gian và địa điểm họp;
• Chữ ký của tất cả cổ đông, nhóm cổ đông triệu tập họp.

2

- Giấy yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
 3 - Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
4 - Chương trình họp và các tài liệu phục vụ họp

Số bộ hồ sơ               01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết