Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Số hồ sơ:

T-BDI-068112-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên khoáng sản, địa chất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:

500.000 đồng.

Thông tư số 20/2005/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tận thu khoáng sản tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhấn nộp lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại phòng Kế toán - STNMT.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhấn đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận giấy phép tận thu khoáng sản.


 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đê nghi cấp giấy pháp khai thác tận thu khoáng sản (có mẫu quy định, nộp bản chính).

2.

- Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (bản chính).

3.

- Dự án đầu tư xấy dựng công trình mỏ khoáng sản rắn hoặc Đề án khai thác khoáng sản đã được phê quyệt theo quy định (bản sao có chứng thực).

4.

- Giấy chứng nhận tư cách pháp nhấn của tổ chức, cá nhấn đê nghi khai thác (bản sao có chứng thực).

5.

- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bản sao có chứng thực nếu có);

6.

- Báo cáo đánh giá tác đông môi trường được phê duyệt hoặc Phiếu xác nhận môi trường cho dự án của cơ quan nhà nước có chức năng (bản sao có chứng thực).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tền mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Phụ lục số 07).

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản có bổ sung thêm ý kiến của các ngành có liên quan

Văn bản 2130/UBND-NĐ của UBN...

 

 

   Thời tiết