Hồ sơ thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Số hồ sơ:

T-BDI-010914-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên khoáng sản, địa chất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

31 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định (Mức thu trên được áp dụng tùy thuộc vào tổng chi phí thăm dò địa chất, công trình có quy mô thăm dò càng lớn thì mức thu phí thẩm định càng tăng.)

từ 4.000.000 đến 85.000.000 đồng.

Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản theo quy định tại phòng Kế toán - STNMT.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (có mẫu quy định, nộp bản chính).

2.

- Đề án thăm dò đã được duyệt (bản sao có chứng thực).

3.

- Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (bản sao có chứng thực).

4.

- Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan.

5.

- Giấy phép thăm dò khoáng sản được cấp (bản sao có chứng thực).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Phụ lục số 01)

Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết