Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất <3.000m3/ngày đêm.

Số hồ sơ:

T-BDI-010950-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

41 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

1.

- Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước dưới đất: (phụ thuộc vào lưu lượng khai thác nước được cấp phép).

từ 200.000 đến 2.500.000 đồng

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBN...

2.

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

100.000 đồng.

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBN...

1.

- Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước dưới đất: (phụ thuộc vào lưu lượng khai thác nước được cấp phép).

từ 200.000 đến 2.500.000 đồng

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBN...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại phòng Kế toán - STNMT.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sư dung nước dưới đất (có mẫu quy định, nộp bản chính).

2.

- Đề án khai thác nước dưới đất (bản chính).

3.

- Báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất đối với công trình khai thác có lưu lượng từ 200m3 hoặc Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình khai thác có lưu lượng nhỏ hơn 200m3 hoặc Báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác đang hoạt động (bản chính).

4.

- Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 -1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000 (bản chính).

5.

- Giấy chứng nhận giấy tờ hợp lệ về QSDĐ hoặc văn bản đồng ý của UBND xã cho phép sử dụng đất để khai thác (bản sao có chứng thực).

6.

- Kết quả phấn tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định tại thời điểm đê nghi khai thác (bản sao có chứng thực).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (phụ lục số 05/NDĐ).

Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết