Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo về công nhận kết quả tuyển dụng và nội dung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
2 Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (vòng 2)
3 Thông báo thời hạn kết thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2)
4 Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (vòng 2)
5 Thông báo về danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo số báo danh, phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
6 Thông báo về kết quả chấm phúc khảo các phần thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
7 Thông báo về thời hạn kết thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 1)
8 Thông báo về triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2)
9 THÔNG BÁO Về triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2)
10 Thông báo kết quả thi và phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
11 Thông báo về nộp phí dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định:
12 Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
13 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 1)
14 Thông báo Danh mục tài liệu và nội dung đề cương ôn tập kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
15 Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 qua dịch vụ bưu chính công ích
16 THÔNG BÁO về việc bổ sung tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định
17 Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020
18 Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
19 Thông báo về kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
20 Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019
21 Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
22 Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
23 Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
24 Chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
25 Kết quả trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
   Thời tiết