Danh mục
STT Tên danh mục
1 Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên năm 2018
2 Phê duyệt kết quả trúng tuyển thi nâng ngạch công chức lên các ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018
3 Thông báo Lịch thi, địa điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
4 Thông báo triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
5 Thông báo lịch thi, địa điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2018
6 Thông báo tổ chức hướng dẫn ôn tập thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2018
7 Thông báo danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
8 Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2018
9 Thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2018
10 Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2018
11 Thông báo nội dung ôn tập phục vụ Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Bình Định năm 2018
   Thời tiết