Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 của tỉnh Bình Định
2 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định
3 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần 2) để đấu nối Nhà máy Thủy điện Hồ Núi Một vào lưới điện quốc gia
4 "Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 "
5 "Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội 2 "
6 Điều chỉnh danh sách tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa các đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4 năm 2011; đợt 4, đợt 7, đợt 8 năm 2012; đợt 2, đợt 4, đợt 9, đợt 10 năm 2013; đợt 6 năm 2014; đợt 3, đợt 5, đợt 8, đợt 9 năm 2015; đợt 3 năm 2016; đợt 3 năm 2017; đợt 8 năm 2018; đợt 15 năm 2019 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
8 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Bình Định
9 Ban hành Quy định cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Đinh
10 Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Đinh
11 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định
12 Phê duyệt chỉnh danh sách tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đợt 1 năm 2011; đợt 7 năm 2012; đợt 2 năm 2013; đợt 9 năm 2014; đợt 8 năm 2015; đợt 1 năm 2016; đợt 3 năm 2018 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13 Ban hành Quy định tạm thời về Quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 Phê duyệt đợt 15 năm 2019 danh sách tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15 Phê duyệt kế hoạch giường bệnh năm 2020
16 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1)
17 Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035
18 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần 2)
19 Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
20 Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
21 Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025
   Thời tiết