Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 5 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 Giải quyết khiếu nại lần hai Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo
3 Giải quyết tố cáo Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo
4 Tiếp công dân Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo
5 Xử lý đơn thư Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo
   Thời tiết