Trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thành

16:34, 04/05/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh nhận được Đơn đề ngày 28/01/2019 của ông, có nội dung: Khiếu nại yêu cầu giải quyết bồi thường theo loại đất ở và giao 01 lô đất tái định cư; bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất theo chính sách hiện hành và hỗ trợ nhân công san dọn mặt bằng khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 128, tờ bản đồ số 41, diện tích 270,9m2 đất của hộ gia đình ông tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn vào năm 2002 để xây dựng tuyến đường trục trung tâm Khu Công nghiệp Phú Tài. Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ việc, báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 323/BQL-QLTNMT ngày 02/4/2019 và căn cứ quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung ông Lê Văn Thành yêu cầu giải quyết bồi thường thửa đất số 128, tờ bản đồ số 41, diện tích 270,9m2 đất theo loại đất ở và giao 01 lô đất tái định cư:

Theo xác nhận của UBND phường Bùi Thị Xuân tại Văn bản số 08/CV-UB ngày 20/3/2003 về thửa đất số 128, tờ bản đồ số 41, diện tích 270,9m2 của ông Lê Văn Thành có nguồn gốc khai vỡ năm 1992, trồng màu có nộp thuế hang 5”; Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng các Khu Công nghiệp Bình Định lập phương án và được UBND tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thửa đất số 128, tờ bản đô 41, phường Bùi Thị Xuân, diện tích 270,9m2 cho ông Lê Văn Thành theo loại đất màu, hạng 5, với đơn giá 17.000đ/m2 là đúng theo quy định của pháp luật và chính sách của tỉnh tại thời điểm. Do đó, việc ông Lê Văn Thành đề nghị yêu cầu giải quyết bồi thường theo loại đất thổ cư đối với thửa đất số 128, tờ bản đô 41, phường Bùi Thị Xuân, diện tích 270,9m2  là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Việc bố trí đất tái định cư được áp dụng đối với trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở; hộ ông Lê Văn Thành bị thu hồi thửa đất có nhà ở số 127 (liền kề thửa đất số 128) tờ bản đô 41, diện tích 264,5m2 và được bố trí 01 lô đất ở có diện tích 200m2 tại Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn là đúng quy định. Do đó, việc ông Lê Văn Thành yêu cầu giao 01 lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 128, tờ bản đồ 41, diện tích 270,9m2 loại đất màu là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

2. Đối với nội dung ông Lê Văn Thành yêu cầu giải quyết bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất theo chính sách hiện hành và hỗ trợ nhân công san dọn mặt bằng:

Toàn bộ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên thửa đất số 128, tờ bản đồ 41, diện tich, phường Bùi Thị Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 7753/QĐ-UB ngày 03/9/2003; Công ty Phát triển hạ tầng các Khu Công nghiệp Bình Định (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định) đã chi trả và ông Lê Văn Thành đã nhận đủ số tiền theo phương án được duyệt tại Phiếu chi ngày 13/10/2003 (số 227/10, Quyển số 06/3). Do đó, việc ông Lê Văn Thành giải quyết bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên thửa đất số 128, tờ bản đồ 41, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn theo chính sách hiện hành là không có cơ sở giải quyết.

Toàn bộ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu đã được chi trả bồi thường, các hộ được phép tận thu tài sản có trên đất. Do đó, việc ông Lê Văn Thành đề nghị thanh toán, hỗ trợ tiền nhân công san dọn mặt bằng là không có quy định.

Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 128, tờ bản đồ 41, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cho hộ gia đình ông Lê Văn Thành đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hộ ông đã thống nhất nhận tiền (Phiếu chi ngày 13/10/2003, số 227/10, Quyển số 06/3). Nay, ông Lê Văn Thành có Đơn khiếu nại với nội dung trên; căn cứ Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011 quy định thời hiệu khiếu nại: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính” và Khoản 6, Điều 11 Luật khiếu nại năm 2011 quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “Thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng”, Chủ tịch UBND tỉnh không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông Lê Văn Thành rõ./.


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348713276

Đang truy cập: 368