Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

11:18, 16/10/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6067/UBND-TH về việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2019 và một số giải pháp chỉ đạo, điều hành trong 03 tháng cuối năm 2019.

Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước họp bàn các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Thu ngân sách nhà nước

Để phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, trong đó đảm bảo thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) thực hiện đạt và vượt dự toán do HĐND tỉnh giao, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tiến hành phân tích, đánh giá và xác định nguyên nhân và kết quả thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2019 để từ đó có giải pháp thực hiện dự toán thu 3 tháng cuối năm 2019. Bên cạnh đó, cần dự kiến thu từng sắc thuế trên từng địa bàn để triển khai nhiệm vụ thu đến các đơn vị, cán bộ quản lý thu, đảm bảo tính hợp lý và tích cực. Trong đó, chú trọng thực hiện một số nhóm giải pháp chính là giám sát kê khai; thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, thu hồi nợ thuế các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu; vận tải; khách sạn lưu trú; xây dựng cơ bản đối với nhà ở tư nhân; khai thác tài nguyên khoáng sản;... Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, theo đó ứng dụng các phần mềm quản lý trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng một số quy định cụ thể: sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế; khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đầu tư kết cấu hạ tầng các khu kinh tế, khu - cụm - tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có mặt bằng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Các cấp chính quyền địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên từng địa bàn, đồng thời tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu NSNN bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu do HĐND các cấp giao. Phấn đấu tăng thu đối với các lĩnh vực còn dư địa tăng thu nhằm bù đắp cho các lĩnh vực có khả năng không đạt dự toán thu trong trường hợp khách quan.

Các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp rà soát lại quỹ nhà, đất thuộc cấp mình quản lý để lập phương án sắp xếp phù hợp; trường hợp dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì lập kế hoạch thu hồi để trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị mới để phát triển quỹ đất đáp ứng yêu cầu về nhà ở, đất ở, đất thương mại, dịch vụ cho tổ chức, nhân dân và góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn hoàn trả tạm ứng ngân sách Trung ương đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

Chi ngân sách nhà nước

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 và UBND tỉnh tại Công văn số 1477/UBND-TH ngày 26/3/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Chủ động rà soát để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn cho các dự án, công trình; thực hiện điều chuyển theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án, công trình không có khả năng giải ngân sang dự án, công trình có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách nhà nước đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Đến thời điểm cuối năm ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN năm 2015 mới được phép xem xét, xử lý chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện, số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán (UBND tỉnh sẽ không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này). Ngoài ra, các địa phương phải chủ động bố trí ngân sách địa phương và điều hòa kinh phí đã được giao dự toán đầu năm để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2019.

Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách nhà nước và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển. Trong đó lưu ý: Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn phải trả của ngân sách địa phương, điều hành vay nợ của của ngân sách địa phương theo khả năng huy động vốn và đảm bảo không vượt mức vay được Bộ Tài chính giao. Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Luật NSNN, trong đó tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh đặc biệt là xử lý phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác phát sinh. Thực hiện nghiêm túc việc rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên theo quy định và phù hợp với tiến độ thực hiện chương trình, dự án, không chiếm dụng vốn ngân sách cấp trên đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; thúc đẩy cơ cấu lại NSNN theo tinh thần các Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn.

Tiếp tục thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai và giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra.

Cơ quan Kho bạc Nhà nước tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán vốn theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ; tranh thủ hướng dẫn, hỗ trợ của Kho bạc Nhà nước Trung ương nhằm đẩy nhanh tiến độ áp dụng thanh toán chi thường xuyên NSNN theo hình thức dịch vụ công trực truyến; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, nhất là các khoản chi xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền...

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348712225

Đang truy cập: 399