Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

17:31, 15/06/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Theo đó, Quyết định yêu cầu, sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 4; điểm d, đ khoản 1 Điều 6 của Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và các đồ án quy hoạch xây dựng tại khu vực có ý nghĩa quan trọng, trừ các đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại khoản 2 Điều này.”

2. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I, II, III, IV, V, khu vực dự kiến hình thành đô thị loại V; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

3. Điểm d, đ khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“d) Quy hoạch phân khu thuộc khu vực có liên quan từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; các quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có tính chất quan trọng; khu vực trong đô thị mới.

đ) Quy hoạch chi tiết các dự án quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư; các đồ án quy hoạch do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch.”

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348713963

Đang truy cập: 447