STT Tên thông báo
1 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Quỳnh Trâm
2 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Vân
3 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Hạnh
4 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Thanh Quang
5 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Chín
6 Giải quyết khiếu nại của ông Phan Lâm Hơn
7 Giải quyết đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hai
8 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Yến và một số công dân
9 Giải quyết khiếu nại của ông Thái Minh Hồng
10 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Trang
11 Giải quyết đơn của bà Quách Thị Phàn
12 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chúng
13 Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thi Cảnh
14 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luông
15 Giải quyết việc khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoàng
16 Giải quyết việc kiến nghị của ông Tô Ngọc Tăng
17 Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Thịnh
18 Giải quyết việc khiếu nại của ông Trần Hùng Thạnh
19 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Cường
20 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú
21 Giải quyết đơn của bà Võ Thị Tho
22 Giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Nan
23 Giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Bảy
24 Giải quyết khiếu nại của ông Mai Xuân Hưng
25 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tần
   Thời tiết