STT Tên các kỳ họp
1 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII
2 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII
3 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI
4 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI
5 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI
6 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI
7 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI
8 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI
9 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI
10 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI
11 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI
12 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI
13 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI
14 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI
15 Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI
   Thời tiết