Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17121 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
727/UBND-TH 09/02/2018 Thanh toán vốn đối ứng ODA cho dự án JICA2 từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2018
445/QĐ-UBND 08/02/2018 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư tại xã Phước Hòa
694/UBND-VX 08/02/2018 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020
697/UBND-KT 08/02/2018 Thực hiện Công văn số 108/ĐCKS-KSMB ngày 17/01/2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
700/UBND-KT 08/02/2018 Thực hiện Công văn số 348/BTNMT-CCQLĐĐ ngày 22/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
702/UBND-TH 08/02/2018 Rà soát, xây dựng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
712/UBND-VX 08/02/2018 Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ bài chòi tiêu biểu tỉnh Bình Định 2018
409/QĐ-UBND 07/02/2018 Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh
692/UBND-VX 07/02/2018 Tăng cường sử dụng Công báo điện tử
656/UBND-NC 06/02/2018 Phối hợp tự chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017
658/UBND-NC 06/02/2018 Xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
380/QĐ-UBND 05/02/2018 Điều chỉnh Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh
640/UBND-KT 05/02/2018 Tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018 và tăng cường thực hiện các giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
28/tb-ubnd 02/02/2018 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
29/tb-ubnd 02/02/2018 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km143+787.
598/ubnd-vx 02/02/2018 Triển khai thực hiện phần mềm "Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao" năm 2017
605/ubnd-kt 02/02/2018 Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị quốc gia "Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản"
616/UBND-KSTT 02/02/2018 Thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
348/QĐ-UBND 02/02/2018 Công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022
545/UBND-KT 31/01/2018 Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Bảo vệ môi trường chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh