Đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018

10:54, 06/08/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018.

1. Đối tượng dự thi:

Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dư thi:

a) Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, có vị trí việc làm tương ứng với chức danh dự thi;

b) Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

c) Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự thi tương ứng với ngạch chuyên viên chính theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/201 7/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 1 l/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch các ngạch

d) Viên chức có thời gian xếp lương chuyên viên hoặc tương đương chuyên viên từ đủ 09 năm trở lên, trong đó có thời gian ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) gần nhất xếp lương chuyên viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực hoặc 01 đề tài, Chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nơi viên chức công tác được giao thực hiện đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu (phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng, văn bản, Chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và kèm theo văn bản xác nhận đề án, đề tài đã được cấp có thẩm quyền thông qua).

3. Hồ sơ đăng ký của đon vị, địa phưong gồm:

- Công văn về đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh của đơn vị, địa phương;

- Danh sách đăng ký dự thi thực hiện theo biểu số 01 và 02;

- Hồ sơ của viên chức:

+ Đơn đăng ký dự thi;

+ Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BNV, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi;

+ Các văn bản, giấy tờ theo yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi.

4. Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký:

Các đơn vị, địa phương gửi đăng ký nhu cầu và hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính về Sở Nội vụ trước ngày 31/8/2018./.

 

Nguyễn Thanh 

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    169921097

Đang truy cập: 112