Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

16:17, 13/06/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3187/UBND-KT chỉ đạo việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

Ảnh minh họa

Nội dung chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Giao Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đúng theo quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các đô thị được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập đồ án quy hoạch mới, điều chỉnh đồ án quy hoạch. Thời gian hoàn thành trong năm 2019.

2. Về chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2035: Giao Sở Xây dựng tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt; thời gian hoàn thành trong năm 2019.

3. Chương trình Phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 07/07/2016; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đã được ban hành tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 11/5/2018; đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế triển khai. Thời gian hoàn thành trong năm 2020.

4. Chương trình phát triển đô thị của thị xã An Nhơn: Giao Sở Xây dựng tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt; giao UBND thị xã An Nhơn xây dựng kế hoạch thực hiện theo Chương trình phát triển đô thị được duyệt. Thời gian hoàn thành trong năm 2019.

5. Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn: Giao UBND huyện Hoài Nhơn khẩn trương hoàn chỉnh Chương trình Phát triển đô thị Hoài Nhơn, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn. Thời gian hoàn thành trong năm 2019.

6. Giao UBND huyện Tây Sơn tăng cường triển khai thực hiện theo Chương trình Phát triển đô thị Phú Phong (Thị trấn Phú Phong và vùng phụ cận) đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 đến khi Chương trình phát triển đô thị toàn huyện được ban hành.

7. Các đô thị loại V và các xã đã lập quy hoạch chung xây dựng theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V: Giao UBND các huyện tổ chức lập kế hoạch thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng (bao gồm xã Tây Giang – huyện Tây Sơn, Mỹ Chánh – huyện Phù Mỹ, Cát Tiến – huyện Phù Cát, An Hòa – huyện An Lão, Phước Lộc – huyện Tuy Phước). Thời gian hoàn thành trong năm 2019.

8. Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu việc thành lập Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung của các đô thị, hạ tầng chính kết nối các khu đô thị.

10. Giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ tiêu chí về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu về phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh đã được UBND tỉnh ban hành, tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch chi tiết để triển khai trên địa bàn các đô thị do mình quản lý; tổ chức lập Báo cáo các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gửi về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát, tổng hợp.

12. Để tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng, các cơ quan, đơn vị liên quan khi đề xuất các dự án đầu tư phát triển đô thị phải phù hợp với Chương trình phát triển đô thị; kế hoạch triển khai Chương trình phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với trường hợp không có trong chương trình, kế hoạch được duyệt thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Khi thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án phát triển đô thị phải đánh giá cụ thể về sự phù hợp quy hoạch xây dựng với chương trình, kế hoạch phát triển đô thị được phê duyệt trước khi trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức kiểm tra các dự án phát triển đô thị, các khu dân cư phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy hoạch được duyệt, không có trong Chương trình phát triển đô thị, Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền ban hành.

13. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2173/UBND-KSTT ngày 25/4/2019 về một số nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức công bố, công khai rộng rãi các thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện, nhằm loại bỏ cơ chế xin cho. Thời gian hoàn thành trong năm 2019.

14. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đánh giá hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia đấu thầu tư vấn lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước.

15. Đối với việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ rà soát các quy định có liên quan đến việc đầu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất; tổng hợp danh mục các dự án để đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đúng theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

16. Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị tổ chức lập quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch triển khai sau khi được phê duyệt, ban hành chịu trách nhiệm công bố, công khai, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan liên quan để giám sát theo quy định.

17. Giao Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng hàng năm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng tại các địa phương để đưa trật tự xây dựng vào nề nếp; kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại các địa phương.

18. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng tại địa phương mình quản lý.

Thùy Trang

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    343516312

Đang truy cập: 152