NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

Điều 1. Định kỳ Tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 25 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số nhà 28 Nguyễn Trãi, thành phố Quy Nhơn (các ngày tiếp công dân định kỳ nếu trùng vào ngày nghỉ, thì sẽ tiếp vào ngày làm việc tiếp theo). Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng sẽ phân công một Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch tiếp công dân. Ý kiến giải quyết trực tiếp hoặc bằng văn bản của Phó Chủ tịch tại cuộc tiếp đối thoại là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh bận đột xuất không tiếp công dân được theo quy định trên, thì có Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ tiếp và xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại Điều 21 Luật Khiếu nại và khoản 4 Điều 13 của Luật Tố cáo, gồm:

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết;

3. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình;

4. Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh không tiếp, không thụ lý giải quyết và giao cho Ban Tiếp công dân tỉnh trả lời, hướng dẫn những trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại và khoản 2, Điều 20 Luật Tố cáo, gồm:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

10. Việc tố cáo đã được giải quyết, mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

11. Việc tố cáo mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân thường xuyên vào giờ làm việc hành chính với nhiệm vụ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổng hợp báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết; hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo phải:

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ Nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của Cán bộ tiếp công dân;

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã trình bày;

3. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;

4. Việc tiếp công dân phải theo thứ tự, người đến trước tiếp trước, người đến sau tiếp sau. Người nói, người nghe, không gây mất trật tự ồn ào tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Trường hợp có nhiều người đến khiếu nại cùng một nội dung thì phải cử người đại điện để trình bày. Người đại diện phải là người khiếu nại, việc cử đại diện được thực hiện như sau:

a) Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện;

b) Trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

5. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.

Điều 6. Khi tiếp công dân, cán bộ, công chức tiếp công dân có nhiệm vụ.

1. Lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân về những nội dung có liên quan do công dân trình bày. Ứng xử có văn hoá, phong cách, thái độ làm việc ân cần, hòa nhã, thận trọng, quan điểm đúng đắn và cương quyết;

2. Thực hiện đầy đủ quy trình tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

3. Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo tỉnh thì tiếp nhận đơn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý;

4. Đơn không thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo tỉnh thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

5. Đơn khiếu nại, tố cáo đã có quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật nay công dân khiếu nại, tố cáo lại nhưng không cung cấp được chứng cứ, tình tiết nào mới thì trả lời, giải thích rõ và yêu cầu công dân chấp hành;

6. Cán bộ, công chức tiếp công dân có quyền từ chối không tiếp và không nhận đơn các trường hợp sau:

a) Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được kiểm tra xem xét và đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã được trả lời đầy đủ (trừ một số trường hợp đặc biệt hoặc ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh);

b) Người không có năng lực hành vi hoặc trong tình trạng say rượu, say chất kích thích khác và những người vi phạm Nội quy tiếp công dân.

Điều 7. Những trường hợp nghiêm cấm.

1. Cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

2. Cấm mang chất nổ, chất cháy, vũ khí, chất độc, chất gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, trẻ em, súc vật vào Trụ sở Tiếp công dân tỉnh;

3. Tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân;

4. Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khiếu nại, tố cáo của mình;

5. Hết giờ làm việc, công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị không được lưu trú tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Cán bộ và công dân khi đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh phải nghiêm túc chấp hành Nội quy này; nếu vi phạm thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.

 CHỦ TỊCH     

(đã ký)       

 

Hồ Quốc Dũng


   Thời tiết