Danh mục
STT Tên danh mục
1 Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019
2 Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2025 năm 2019
3 Kế hoạch thực hiện truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
4 Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 Cải cách hành chính năm 2019
6 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2019-2020
7 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
9 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
10 Kế hoạch thực hiện Đề án vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh
11 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
13 Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh
14 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 Triển khai công tác trẻ em năm 2019 trên địa bàn tỉnh
16 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
17 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019
18 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 của tỉnh Bình Định
20 Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
21 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 Kế hoạch Công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
23 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII - Bình Định năm 2019
24 Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 16/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
25 Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 16/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về “công tác dân số trong tình hình mới”
   Thời tiết