HỒ QUỐC DŨNG

HỒ QUỐC DŨNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày sinh: 15/8/1966

Ngày vào Đảng: 11/7/1994

Quê quán: xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trước 2009: Từng trải qua các chức vụ như Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch huyện Phù Cát; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

- 2009: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

- 14/11/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 21/11/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 24/6/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 15/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/12/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; giữ mối liên hệ giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, điều hành các phiên khai mạc, chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Chủ trì và kết luận nội dung các phiên họp thường kỳ và đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; quyết định dự kiến về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp và quyết định triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Ký chứng thực Nghị quyết, biên bản các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã (nếu có); ký báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa nhiệm kỳ, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản quan trọng khác.
- Công tác chuẩn bị nhân sự để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác đối ngoại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Quyết định chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hằng năm; quyết định thành lập các Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tin nổi bật Tin nổi bật