Khu kinh tế Nhơn Hội Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:48 | Lượt xem: 760
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
Các Khu CN Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:47 | Lượt xem: 234
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
KCN Cát Trinh Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:47 | Lượt xem: 385
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
KCN Hòa Hội Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:47 | Lượt xem: 404
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
KCN Nhơn Hòa Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:47 | Lượt xem: 175
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
KCN Long Mỹ Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:47 | Lượt xem: 372
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
KCN Phú Tài Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:47 | Lượt xem: 199
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
Quy hoạch Cụm công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Ngày đăng: 08/12/2020 | 07:14 | Lượt xem: 311
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
Cụm công nghiệp Gò Cầy Ngày đăng: 08/12/2020 | 07:14 | Lượt xem: 157
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
Cụm công nghiệp Đệ Đức Ngày đăng: 08/12/2020 | 07:14 | Lượt xem: 171
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
Cụm công nghiệp Hoài Hảo Ngày đăng: 08/12/2020 | 07:14 | Lượt xem: 163
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...
Cụm công nghiệp Hoài Châu Ngày đăng: 08/12/2020 | 07:14 | Lượt xem: 155
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ĐẾN NĂM 2040 (Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích khoảng 14.308 ha, gồm: - Phần hiện hữu: trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới ...

Tin nổi bật Tin nổi bật