PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Chức vụ: Phó Trưởng ban Phụ trách Ban kinh tế và ngân sách, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

Sinh ngày: 10-07-1965

Quê quán: Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: 178 Diên Hồng, phường Ngô Mây,  TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trình độ: Đại học Dược, Thạc sĩ Dược, Cử nhân Lý luận Chính trị

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ pgần dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, XII

Tin nổi bật Tin nổi bật