|
  • :
  • :
HUỲNH THÚY VÂN

HUỲNH THÚY VÂN

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Sinh năm: 1975

Đang cập nhật

- Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trực tiếp phụ trách Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Dân tộc, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo xây dựng các văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức họp báo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Tham gia chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, điều hành các phiên chất vấn, thông qua nghị quyết theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ trì và kết luận nội dung các phiên họp định kỳ hoặc chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền.
- Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội khác.
- Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ký các báo cáo tháng, quý, 6 tháng và đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và ký các văn bản quan trọng khác của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền.
- Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với đại biểu, các Tổ đại biểu và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tiếp xúc cử tri, chỉ đạo việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo công tác tiếp dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tập huấn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực văn hóa- xã hội và dân tộc (Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao,  Du lịch, Thông tin và truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội khác,…).
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách địa phương: Thành phố Quy Nhơn.
- Chỉ đạo phát hành kỷ yếu các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh, bản tin, chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo Bình Định và một số ấn phẩm khác của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi và phụ trách công tác thông tin báo chí về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công
- Chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Duyệt các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và chủ trì các cuộc kiểm tra khảo sát, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo công tác Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ - thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp và thông tin khác qua mạng thông tin điện tử. Đảm bảo việc cung cấp thông tin cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo công tác thi đua – khen thưởng của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tin nổi bật Tin nổi bật