|
  • :
  • :
ĐOÀN VĂN PHI

ĐOÀN VĂN PHI

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Đang cập nhật

- Làm nhiệm vụ thường trực, thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trực tiếp phụ trách Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan nhà nước, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp thường lệ hoặc chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình xây dựng nghị quyết, chương trình giám sát hàng năm; đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan thuộc lĩnh vực phụ trách chuẩn bị tài liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chủ trì các cuộc họp chuyên đề hoặc giao ban của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền.
- Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; văn bản kết luận giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện kiến nghị sau giám sát.
- Tham gia Chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh với Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành các phiên chất vấn, thông qua nghị quyết theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ trì và kết luận nội dung các phiên họp định kỳ hoặc chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền.
- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và ký các văn bản quan trọng khác của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền.
- Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế - ngân sách và pháp chế (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Quốc phòng - An ninh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Thuế, Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Thống kê, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học, Công nghệ, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Ban quản lý, Liên minh hợp tác xã,...).
- Chỉ đạo, phân công lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Dự các cuộc họp của các Ban Hội đồng nhân dân và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã (nếu có).
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các địa phương: Thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tin nổi bật Tin nổi bật