|
  • :
  • :
SÔ Y LŨY

SÔ Y LŨY

Chức vụ: Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân

Đang cập nhật

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo về các hoạt động của Ban Dân tộc.
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các địa phương: Vân Canh, Vĩnh Thạnh.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình thực hiện trong lĩnh vực dân tộc,  tôn giáo, nhân quyền.
- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của Ban hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác giám sát, khảo sát của Ban đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban và nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Tin nổi bật Tin nổi bật