Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 Ngày đăng: 09/03/2022 | 07:34 | Lượt xem: 777
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 01 năm 2022 Ngày đăng: 02/02/2022 | 07:39 | Lượt xem: 89
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 11 năm 2021 Ngày đăng: 04/01/2022 | 07:41 | Lượt xem: 90
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2021 Ngày đăng: 23/10/2021 | 14:40 | Lượt xem: 144
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 09 năm 2021 Ngày đăng: 25/09/2021 | 14:40 | Lượt xem: 130
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 08 năm 2021 Ngày đăng: 24/08/2021 | 14:40 | Lượt xem: 115
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 07 năm 2021 Ngày đăng: 23/07/2021 | 14:40 | Lượt xem: 158
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 06 năm 2021 Ngày đăng: 25/06/2021 | 15:40 | Lượt xem: 150
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 05 năm 2021 Ngày đăng: 24/05/2021 | 14:40 | Lượt xem: 120
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 04 năm 2021 Ngày đăng: 23/04/2021 | 14:40 | Lượt xem: 139
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2021 Ngày đăng: 25/02/2021 | 13:40 | Lượt xem: 150
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 01 năm 2021 Ngày đăng: 25/01/2021 | 14:40 | Lượt xem: 141
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chỉ đạo tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và ...

Tin nổi bật Tin nổi bật