|
  • :
  • :
STT Tên Tải về
1 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 5 năm 2024
2 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 4 năm 2024
3 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC quý I năm 2024 và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 3 năm 2024
4 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn tháng 11 và trong năm 2023
5 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 10/2023
6 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 09/2023
7 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 08/2023
8 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 07/2023
9 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 06/2023
10 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 05/2023
11 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 04/2023
12 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 03/2023
13 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 02/2023
14 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 01/2023
15 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 11/2022
16 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 10/2022
17 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 09/2022
18 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 08/2022
19 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 07/2022
20 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 06/2022
21 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 05/2022
22 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 04/2022

Tin nổi bật Tin nổi bật