A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định”

(binhdinh.gov.vn) - Đó là nội dung Công văn số 579/VPUBND-KSTT ngày 31/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao chủ trì tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung 04 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, bao gồm: (i) Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; (ii) Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; (iii) Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và (iv) Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành và trên cơ sở nội dung tham gia đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định” và gửi dự thảo Quyết định nêu trên đến các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (đến cấp xã) nghiên cứu, tham gia góp ý trước ngày 15/9/2023.

Đồng thời, Văn phong UBND tỉnh đăng tải công khai dự thảo Quyết định đã được trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân tra cứu, tham gia đóng góp ý kiến.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh đã 02 lần phát hành văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với 04 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật