A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) kịp thời nắm bắt và thực hiện đảm bảo đúng quy định, nghiêm túc, hiệu quả, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định này trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023.

Nghị định này quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với CBCC ở xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đối tượng áp dụng gồm: CBCC cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 và Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2023, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đến CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý bằng các hình thức phù hợp.

Trong quý IV/2023, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan rà soát các văn bản pháp luật hiện hành do UBND tỉnh ban hành liên quan đến CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Cũng trong quý IV/2023, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và trình HĐND tỉnh quyết định số lượng CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở cấp xã, ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Trong quý II/2024, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành các quy chế, quy định của UBND tỉnh về tuyển dụng, phân cấp quản lý, sử dụng CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố.

Trước ngày 30/9 hằng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các đơn vị hành chính cấp xã có thay đổi về quy mô dân số, diện tích tự nhiên hoặc có thay đổi về loại đơn vị hành chính để trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh tổng số lượng CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Hằng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng thời, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố.

Định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ CBCC cấp xã./.


Tác giả: Minh Anh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật