Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2020-2024 Ngày đăng: 18/12/2020 | 08:23 | Lượt xem: 749
Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định (Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020)
Bảng giá đất năm tỉnh Bình Định 2016 Ngày đăng: 09/12/2016 | 11:32 | Lượt xem: 92
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
Bảng giá đất năm tỉnh Bình Định 2015 Ngày đăng: 22/12/2014 | 13:29 | Lượt xem: 203
Theo quyết định 34/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tin nổi bật Tin nổi bật