|
  • :
  • :
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII Ngày đăng: 09/12/2020 | 04:34 | Lượt xem: 355
I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. Sản xuất nông nghiệp a) Cử tri huyện Tuy Phước: - Cử tri xã Phước Quang kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành chủ trương, cơ chế và chính sách cụ thể phù hợp với điều kiện hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp (HTX) để giúp ...
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII Ngày đăng: 09/12/2020 | 04:34 | Lượt xem: 541
I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn a) Cử tri huyện Tuy Phước: - Hiện nay tình trạng dẫn dụ chim yến phát triển rất mạnh, xen lẫn trong các khu dân cư; loa phát với tần suất cao, cả ngày lẫn đêm đã làm ảnh ...
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII Ngày đăng: 09/12/2020 | 04:34 | Lượt xem: 450
I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. Sản xuất nông nghiệp a) Cử tri huyện Tuy Phước: - Cử tri xã Phước Quang kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành chủ trương, cơ chế và chính sách cụ thể phù hợp với điều kiện hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp (HTX) để giúp ...

Tin nổi bật Tin nổi bật