1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng vào 15 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số nhà 28 đường Nguyễn Trãi, thành phố Quy Nhơn (nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ, thì sẽ tiếp vào ngày làm việc tiếp theo).

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ tiếp và xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 21 Luật Khiếu nại năm 2011 và khoản 4, Điều 13 của Luật Tố cáo năm 2011.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tiếp, không thụ lý giải quyết và giao cho Ban Tiếp công dân tỉnh trả lời, hướng dẫn những trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011 và khoản 2, Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011.

Nguồn: Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Tập tin đính kèm: