Thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Ngày đăng: 08/12/2020 | 12:56 | Lượt xem: 740
STT Cơ quan, địa phương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Địa chỉ I Các sở, ban, ngành     1 Văn phòng HĐND tỉnh Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Số 104 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 2 Văn phòng UBND tỉnh Phòng Tổ chức - Hành chính Số ...
Thông báo về công nhận kết quả tuyển dụng và nội dung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định Ngày đăng: 28/09/2020 | 12:56 | Lượt xem: 143
STT Cơ quan, địa phương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Địa chỉ I Các sở, ban, ngành     1 Văn phòng HĐND tỉnh Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Số 104 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 2 Văn phòng UBND tỉnh Phòng Tổ chức - Hành chính Số ...
Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (vòng 2) Ngày đăng: 01/09/2020 | 09:00 | Lượt xem: 124
STT Cơ quan, địa phương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Địa chỉ I Các sở, ban, ngành     1 Văn phòng HĐND tỉnh Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Số 104 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 2 Văn phòng UBND tỉnh Phòng Tổ chức - Hành chính Số ...
Thông báo thời hạn kết thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2) Ngày đăng: 19/08/2020 | 15:56 | Lượt xem: 130
STT Cơ quan, địa phương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Địa chỉ I Các sở, ban, ngành     1 Văn phòng HĐND tỉnh Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Số 104 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 2 Văn phòng UBND tỉnh Phòng Tổ chức - Hành chính Số ...
Thông báo về danh sách thí sinh dự thi vòng 2 theo số báo danh, phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định Ngày đăng: 27/07/2020 | 07:30 | Lượt xem: 120
STT Cơ quan, địa phương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Địa chỉ I Các sở, ban, ngành     1 Văn phòng HĐND tỉnh Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Số 104 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 2 Văn phòng UBND tỉnh Phòng Tổ chức - Hành chính Số ...
Thông báo về thời hạn kết thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 1) Ngày đăng: 24/07/2020 | 13:30 | Lượt xem: 125
STT Cơ quan, địa phương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Địa chỉ I Các sở, ban, ngành     1 Văn phòng HĐND tỉnh Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Số 104 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn 2 Văn phòng UBND tỉnh Phòng Tổ chức - Hành chính Số ...

Tin nổi bật Tin nổi bật