|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Bình Định triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(binhdinh.gov.vn) - Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh sinh sống ở 33 xã, thị trấn thuộc 6 huyện (Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát), với khoảng 11.490hộ/41.900 người, chiếm khoảng 2,65% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là 3 dân tộc Chăm, Bana, H’rê. Đến nay, toàn tỉnh có 121 người có uy tín; việc triển khai thực hiện các chính sách cũng như phát huy vai trò đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, các địa phương rất quan tâm, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả.   

Già làng người có uy tín Đinh Đen ở làng Kon Giọt 1,xã Tây An, huyện Tây Sơn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên trong làng.

Xác định người có uy tín trong đồng bào DTTS là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân. Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các ngành, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để người có uy tín tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh; tập trung kiểm tra, bình chọn, xét công nhận, bầu bổ sung, thay thế người có uy tín tại các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Qua công tác này, đến nay toàn tỉnh đã bình chọn, công nhận 121 người có uy tín thuộc 06 huyện: Vân Canh (28 người), Vĩnh Thạnh (31 người), An Lão (40 người), Hoài Ân (13 người), Tây Sơn (7 người), Phù Cát (2 người). Trong đó, dân tộc chăm Hroi 13 người, dân tộc Bana 69 người và dân tộc Hre 39 người; thành phần người uy tín: Già làng 30 người, trưởng dòng họ, dòng tộc 01 người, trưởng thôn và tương đương 05 người, cán bộ hưu trí 23 người; thầy cúng: 04 người, người sản xuất giỏi 04 người, đảng viên 36 người và thành phần khác 48 người.

Trên cơ sở danh sách người có uy tín đã được công nhận và nguồn kinh phí được bố trí hàng năm, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho người có uy tín theo quy định. Trong đó, đã thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là 500.000 đồng/người/tháng để tham gia công tác vận động, tuyên truyền tại cơ sở; thực hiện cấp Báo Dân tộc & Phát triển và Báo Bình Định với định kỳ: Báo Dân tộc & Phát triển (mỗi tuần 2 tờ/người), Báo Bình Định (báo phát hàng ngày/người); tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng, cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, thăm hỏi ốm đau và trong các dịp Lễ, Tết; tổ chức các đoàn người có uy tín tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh;... 

Lãnh đạo huyện đoàn huyện Vĩnh Thạnh gặp gỡ và trao tiền hỗ trợ người có uy tín cho ông Đinh Chương, già làng, người có uy tín xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Song song với việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín, nhận thức được tầm quan trọng về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, do đó trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương luôn quan tâm và tranh thủ người có uy tín, cung cấp thông tin, hướng dẫn và đề xuất một số nhiệm vụ cho người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt, đã phát huy vai trò của người uy tín trong tham gia tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu trong ma chay và cưới xin trong vùng đồng bào DTTS; trong công tác hòa giải, đối nhân xử thế của mỗi thành viên trong cộng đồng; trong vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân; truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đến với đông đảo Nhân dân các dân tộc như đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn an ninh trật tự; vận động đồng bào phát huy những phong tục, tập quán tiến bộ, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc;…

Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức pháp luật chính sách dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bàn dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2022.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín nói riêng, chính sách dân tộc và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói chung, nên tư tưởng của đồng bào DTTS, người có uy tín nói riêng luôn ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; đồng bào DTTS phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; tích cực nhận khoán rừng để bảo vệ, quản lý; tham gia xây dựng đời sống văn hoá, giũ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chấp hành pháp luật; thực hiện văn minh trong tiệc cưới, tang, lễ hội; thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở khu dân cư; đồng thời tham gia giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ dân cư như khiếu kiện, tranh chấp đất đai, nạn tảo hôn, tự tử, cầm đồ thuốc độc, mê tín dị đoan…

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín; tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp kịp thời thông tin cho người có uy tín về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cũng như thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; đẩy mạnh nêu các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, vận động đồng bào tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức tại cơ sở trong việc thực hiện công tác dân tộc và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS.


Tác giả: TTH

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật