PHẠM TẤN THÀNH

PHẠM TẤN THÀNH

Chức vụ: Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Đang cập nhật

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách.
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các địa phương: Phù Mỹ, Hoài Nhơn.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình thực hiện trong các lĩnh vực kinh tế - ngân sách (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Thuế, Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Thống kê, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học, Công nghệ, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Ban quản lý, Liên minh hợp tác xã,...) trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết  theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đối với lĩnh vực phụ trách nêu trên hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác giám sát, khảo sát của Ban đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách hoặc do Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban và nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tin nổi bật Tin nổi bật