Cụm công nghiệp Tây Xuân Ngày đăng: 08/01/2020 | 17:21 | Lượt xem: 207
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...
Cụm công nghiệp Ngọc Sơn Ngày đăng: 08/01/2020 | 17:21 | Lượt xem: 223
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...
Cụm công nghiệp Du Tự Ngày đăng: 08/01/2020 | 17:21 | Lượt xem: 169
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...
Cụm CN Dốc Truông Sỏi Ngày đăng: 08/01/2020 | 17:21 | Lượt xem: 244
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...
Cụm công nghiệp Hòa Hội Mỹ Thành Ngày đăng: 08/01/2020 | 17:21 | Lượt xem: 209
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...
Cụm công nghiệp Đại Thạnh Ngày đăng: 08/01/2020 | 17:21 | Lượt xem: 310
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...
Cụm công nghiệp Diêm Tiêu Ngày đăng: 08/01/2020 | 17:21 | Lượt xem: 149
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...
Cụm Công nghiệp An Lương Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 140
- Địa điểm: thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.- Được thành lập theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và được phế duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 13/12/2016; số 1450/QĐ-UBND ngày ...

Tin nổi bật Tin nổi bật