A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại văn bản số 1186/UBND-VX ngày 7/3/2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/3/2023. Quá thời hạn nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang cho các dự án có tiến độ triển khai dự án tốt. Đến ngày 30/6/2023, cần đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30/9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao, các dự án nào chưa đạt theo các mốc nêu trên sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Đối với kế hoạch vốn năm 2022 (nguồn ngân sách địa phương) còn lại kéo dài sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2023 đã được giao kế hoạch cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được giao thực hiện trong năm về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo từng tháng và các thời điểm 30/6/2023, 30/9/2023 và 31/12/2023, làm cơ sở để điều hành nguồn lực về đầu tư công. Đối với các dự án khởi công mới được phân bổ kế hoạch năm 2023: Cam kết, đăng ký tiến độ thực hiện hồ sơ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo từng tháng và các thời điểm 30/6/2023, 30/9/2023 và 31/12/2023, làm cơ sở để điều hành nguồn lực về đầu tư công. Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Kịp thời báo cáo, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch đầu tư) điều chỉnh kế hoạch vốn được giao nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao cho đơn vị mình thực hiện; lấy giải ngân đầu tư công làm tiêu chí quan trọng để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình. Các Chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân về Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 25 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển quỹ đất của Tỉnh trong năm 2023 (Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Ban QLDA XD DD&CN tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh) khẩn trương đăng ký nhu cầu sử dụng vốn của đơn vị mình để phát triển quỹ đất thuộc kế hoạch vốn năm 2023 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Việc đăng ký sử dụng nguồn vốn này cần đảm bảo thực hiện và giải ngân sát thực tế, phù hợp với niên độ giải ngân theo quy định, hạn chế tối đa việc điều chỉnh kế hoạch, không sử dụng hết vốn. Rà soát dự kiến phát triển quỹ đất năm 2023, đồng thời dự kiến nguồn thu năm 2023 theo các mốc thời gian cụ thể báo cáo UBND tỉnh./.


Tác giả: Đậu Thuỳ Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật