A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại công văn số 1997/UBND-NC ngày 15/4/2022.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) chủ động đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, tăng cường PBGDPL trong các lĩnh vực cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các Điều ước quốc tế liên quan…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; các ứng dụng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp.

Định kỳ hằng năm trước ngày 30/11, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ tổng hợp) tình hình và kết quả thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu lồng ghép nội dung PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong Kế hoạch PBGDPL hằng năm của tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kịp thời chỉ đạo Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, triển khai PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài ở địa phương. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật