A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh và việc MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội thảo nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (Ảnh: ubmttqvn.binhdinh.gov.vn)

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 25-CT/TU và Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền, trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội); trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát; cơ chế để MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; chế tài xử lý tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân. Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, những vấn đề dư luận quan tâm, những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ngoài ra, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn đề xuất triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan bảo đảm hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của pháp luật.

Mục đích của kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên MTTQVN trong tỉnh và Nhân dân vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật