A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ.

Trụ sở Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đặt tại số 12 đường Mai Hắc Đế, thành phố Quy Nhơn. (Ảnh: snv.binhdinh.gov.vn)

Vị trí, chức năng của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ; tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện chức năng quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện cung cấp dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện cung cấp dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm; giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng thuộc Trung tâm:

a) Phòng Hành chính - Quản trị;

b) Phòng Nghiệp vụ.

3. Số lượng người làm việc: Số lượng người làm việc của Trung tâm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm xác định vị trí việc làm của Trung tâm trình Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định việc phân bổ số lượng người làm việc.

Cơ chế tài chính của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

1. Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tài chính hiệu quả, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Trung tâm theo Quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động của Trung tâm. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm  căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Quy chế làm việc của Sở Nội vụ; ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Giám đốc Sở.

Quyết định số 4434/QĐ-UBND  ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh./.


Tác giả: Kim Loan

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật